Logo - minicity (full) Logo - minicity (full) Logo - minicity (full)
Loading...

Regulaminy sprzedaży online

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MINICITI
(„Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz warunki korzystania ze Sklepu, a także sposób świadczenia Usług i warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu.

1. DEFINICJE

Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.1. „Miniciti” oznacza MINICITI non profit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 384, kod 03-994, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001018236, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 8961622149, Regon 524423700, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych.
1.2. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy.
1.3. „Klient” oznacza każdą osobę fizyczną, która posiada zdolność do czynności prawnych lub ukończyła co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego) będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu, w tym dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
1.4. “Klient Grupowy” oznacza szkołę lub placówkę oświatową.
1.5. „Konto” oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Klienta zarejestrowanego w Sklepie, która na zasadach określonych w Regulaminie, umożliwia Klientowi korzystanie z Usług oraz zawieranie umów sprzedaży Produktów, a także umożliwia Klientowi śledzenie historii Zamówień.
1.6. „Kodeks Cywilny” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
1.7. „Newsletter” oznacza przesyłaną drogą elektroniczną lub udostępnianą za pośrednictwem Sklepu wiadomości zawierającą informacje handlowe o usługach oferowanych przez Miniciti, a także promocjach dotyczących usług oferowanych przez Miniciti lub promocjach organizowanych przez Miniciti.
1.8. „Potwierdzenie Zamówienia” oznacza e-mail o tytule „Zamówienie nr [•] – potwierdzenie Zamówienia nr [•]” – potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia złożonego przez Klienta.
1.9. „Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Miniciti dostępny pod adresem: bilety.miniciti.pl, za pośrednictwem którego Miniciti zamieszcza informacje handlowe lub oferty, prowadzi sprzedaż Produktów, a także świadczy Usługi.
1.10. „Usługi” oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Miniciti na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
1.11. „Zamówienie” oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Usługi za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Miniciti oraz Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności ze świadczeniem Usług, stanowiący integralną część każdej umowy o świadczenie Usług.
2.2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed korzystaniem z Usług. Regulamin udostępniony jest w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pozyskanie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
2.3. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Miniciti.
2.4. Miniciti prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Usług na rzecz Klientów, a także może prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
2.5. Klient korzysta z Usług z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
2.6. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Klientami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Miniciti może komunikować się z Klientami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Klienta lub Miniciti związanych z korzystaniem ze Sklepu lub świadczeniem Usług, Klienci mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hej@miniciti.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Miniciti bez zbędnej zwłoki również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Klienta.
2.7. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.
2.8. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
2.9. Informacje o Usługach podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10. Świadczenie Usług przez Miniciti za pośrednictwem Sklepu realizowana jest na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz na rzecz szkół i placówek oświatowych.

3. ZASADY OGÓLNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Klient korzysta ze Sklepu i składa Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Sklepie.
3.2. W ramach indywidualnego Konta, o którym mowa w ust. 3.1. powyżej możliwe jest:
a. zarządzanie Kontem,
b. tworzenie i edycja danych Konta,
c. użycie funkcji “zapomniałem hasła”,
d. użycie funkcji “zapamiętaj mnie”,
e. tworzenie i edycja danych uczestników z automatycznym tworzeniem karty klienta (pokazywanie numeru karty klienta - rachunku bankowego Miniciti);
f. tworzenie listy uczestników z numerami rachunków bankowych Miniciti i numerami kart płatniczych jeżeli zostały już przypisane,
g. przeglądanie złożonych zamówień,
h. zakup biletów wstępu do Miniciti,
i. rezerwacja biletów wstępu do Miniciti,
j. zakupu vouchera do Miniciti,
k. możliwość utworzenia darowizny.

3.3. Szczegółowe informacje o Usługach, w szczególności ich opis oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
3.4. Szczegółowe informacje o Produktach, w szczególności rodzaje biletów, ich opis oraz ceny zamieszczone są w Sklepie. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
3.5. Cena podana w opisie Usługi w Sklepie jest wiążąca z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Miniciti zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług w Sklepie. Zmiany cen Usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mają wpływu na ceny Usług wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia otrzymanym przez Klienta.
3.6. W celu zawarcia umowy sprzedaży Usługi należy wybrać Usługę dostępną w Sklepie i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie. Zamówienia na Usługi dostępne w Sklepie Klient może składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych oraz konserwacyjnych.
3.7. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Miniciti, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Klient wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.
3.8. W czasie składania Zamówienia zakupu lub rezerwacji biletu niezbędne jest wybranie przez Klienta terminu świadczenia Usługi przez Miniciti. Podgląd terminów, w których Miniciti może świadczyć usługi na rzecz Klienta będzie widoczny przed złożeniem Zamówienia w formie miesięcznego kalendarza - po kliknięciu w określoną datę pokazywane są możliwe godziny, na które można kupić bilety wraz z informacją, ile jest wolnych miejsc na poszczególne godziny.
3.9. W czasie składania Zamówienia zakupu vouchera nie jest wymagane podanie terminu świadczenia Usługi przez Miniciti. Zakupiony voucher upoważnia do wymiany na bilet wstępu, który musi być zgodny z kategorią vouchera, w terminie 180 dni od dnia zakupu. Po tym terminie voucher traci ważność i nie jest możliwe wymienienie vouchera na bilet wstępu. Aby zrealizować voucher należy wejść na stronę www.bilety.miniciti.pl, wybrać odpowiedni bilet i wprowadzić kod vouchera w polu "podaj kod".
3.10. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu Klienta jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Usług i ich łącznej ceny oraz sposobu płatności.
3.11. Klient składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk [„Kupuję z obowiązkiem zapłaty”]. Kliknięcie w przycisk [„Kupuję z obowiązkiem zapłaty”] powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie.
3.12. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Usługę oznacza wysłanie przez Klienta do Miniciti oferty zawarcia umowy sprzedaży Usługi. W odniesieniu do wszelkich Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu wyłączone jest zastosowanie przepisu art. 682 Kodeksu Cywilnego (tzw. milczące przyjęcie oferty).
3.13. W ciągu jednej godziny od złożenia Zamówienia, Miniciti wyśle na podany przez klienta adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie i numer transakcji oraz zapisane w formacie PDF bilety lub vouchery elektroniczne z kodami QR.
3.14. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia. W przypadku niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Miniciti może wstrzymać realizację Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
3.15. W przypadku ograniczonej dostępności Usługi, Klient zostanie poinformowany o braku Usługi lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Usługi.
3.16. Jeśli realizacja Zamówienia w odniesieniu do Usługi jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana niezwłocznie wiadomość z Potwierdzeniem Zamówienia. Wiadomość będzie również zawierać informację o stanie realizacji Zamówienia (np. o gotowości świadczenia Usługi przez Miniciti).
3.17. Umowa sprzedaży Usługi pomiędzy Miniciti a Klientem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Miniciti potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności za Usługę.
3.18. W przypadku, gdy Zamówienie Klienta obejmuje więcej niż jedną Usługę, Klient zawiera odrębne umowy w stosunku do każdej z Usług składających się na konkretne Zamówienie.
3.19. W przypadku braku płatności za Usługę w terminie 1 godziny od momentu złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.20. W uzasadnionych przypadkach i w sytuacji, gdy będzie to możliwe, Sklep może anulować lub zmienić Zamówienie na Usługę na wniosek Klienta. W takim przypadku Klient może skontaktować się ze Sklepem przy użyciu innych form kontaktów udostępnionych na stronie Sklepu. Klient może śledzić status Zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się na Konto.

4. REZERWACJA BILETÓW DLA KLIENTA GRUPOWEGO

4.1. W celu dokonania rezerwacji biletów należy wybrać Usługę dostępną w Sklepie i dokonać rezerwacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie. Zamówienia na Usługi dostępne w Sklepie Klient może składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych oraz konserwacyjnych.
4.2. Nauczyciel lub opiekun grupy musi wybrać datę i godzinę, na którą chce zarezerwować bilety. Podgląd terminów, w których Miniciti może świadczyć usługi na rzecz Klienta Grupowego będzie widoczny przed dokonaniem rezerwacji, w formie miesięcznego kalendarza - po kliknięciu w określoną datę pokazywane są możliwe godziny, na które można zarezerwować bilety wraz z informacją, ile jest wolnych miejsc na poszczególne godziny.
4.3. Po wybraniu dnia i godziny nauczyciel bądź opiekun grupy przechodzi do okna wyboru pozycji cennika.
4.4. Nauczyciel lub opiekun grupy opłaca rezerwację w terminie wskazanym w wiadomości e-mail, potwierdzającej dokonanie rezerwacji. W razie nieopłacenia rezerwacji w terminie, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
4.5. Czas na opłacenie rezerwacji wskazany jest w wiadomości e-mail przesłanej do nauczyciela lub opiekuna grupy dokonującego rezerwacji. .

5. PŁATNOŚCI

5.1. Klient dokonuje płatności za Zamówienie przed dostawą (z góry).
5.2. Klient Grupowy dokonuje płatności zgodnie z procedurą opisaną w pkt 4 powyżej.
5.3. Miniciti może dodatkowo wprowadzić płatności za pomocą kart płatniczych.
5.4. Miniciti dostarcza Klientowi dowód księgowy dokonania płatności za Usługi w postaci faktury lub paragonu elektronicznego. Faktura lub paragon elektroniczny zostają każdorazowo wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z użyciem odpowiednich danych identyfikujących Klienta jako konsumenta, podanych przez niego w Sklepie na Koncie albo przy składaniu Zamówienia.
5.5. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Klient wyraził zgodę na otrzymywanie faktury lub paragonu w formie elektronicznej.
5.6. Faktury i paragony w formie elektronicznej są doręczane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.7. Paragon fiskalny dokumentujący zakup biletu do Miniciti będzie dodatkowo dostępny i możliwy do odbioru przez Klienta w miasteczku Miniciti.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUGI

6.1. W związku z treścią art. 38 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2018 r. o prawach konsumenta (tj. z 2023 r. poz. 2759), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
6.2. W przypadku nabycia vouchera, Miniciti dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zakupu vouchera. Zwrot należy zgłosić osobiście w Miasteczku lub za pomocą e-maila hej@miniciti.pl podając datę nabycia vouchera oraz jego numer. Zwrot należności otrzymasz w takiej samej formie, jak dokonana płatność. Środki trafią na konto Nabywcy vouchera do 14 dni od dnia przyjęcia zwrotu przez Miniciti.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE

7.1. Aby Klient mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu, w tym Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanymi przez niego urządzeniami oraz systemem telekomunikacyjnym lub teleinformatycznym a Sklepem.
7.2. Klient korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.

8. REKLAMACJA USŁUG

8.1. Miniciti zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości Usług zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie.
8.2. Nieprawidłowości związane ze świadczeniem Usług lub działaniem Sklepu, Klient może zgłaszać:

8.2.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hej@miniciti.pl; lub
8.2.2. poprzez wysłanie oświadczenia o reklamacji w formie pisemnej na adres: ul. Wał Miedzeszyński 384, 03-994 Warszawa

8.3. Klient, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, numer Zamówienia, opis problemu będącego przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia problemu.
8.4. Miniciti zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
8.5. Miniciti poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta, jeżeli Klient wskazał taki adres w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Miniciti.
8.6. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi Miniciti. W takim przypadku Miniciti zwróci Klientowi koszty zakupu w postaci Vouchera na ponowne wejście do Miniciti, który widoczny będzie w koszyku na Koncie Klienta.
8.7. W toku rozpatrywania reklamacji Miniciti może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Miniciti zastrzega, że Klient nie może:

9.1.1. zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym,
9.1.2. podawać danych wprowadzających w błąd; a także
9.1.3. podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.

9.2. Treści zamieszczone przez Miniciti w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Miniciti lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych ze sprzedażą Usług, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Miniciti lub innego podmiotu uprawnionego.

9.3. Miniciti nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od Miniciti, których Miniciti przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:

9.3.1. przyczyny techniczne leżące po stronie Klienta, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Klienta urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta do korzystania ze Sklepu;
9.3.2. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
9.3.3. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Klienta;
9.3.4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
9.3.5. przyczyny wynikające z awarii serwerów.

9.4. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, Miniciti podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
9.5. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:

9.5.1. w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
9.5.2. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
9.5.3. w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
9.5.4. przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Usługi, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Produkty (tzw. „robotics”);
9.5.5. w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień.

9.6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania podejmowane w ramach Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem Konta.
9.7. Na wypadek naruszenia przez Klienta zakazów określonych w art. 9.1, 9.2 lub art. 9.5, 9.6, Miniciti zastrzega sobie prawo do:

9.7.1. odmowy zawarcia umów, anulowania Zamówień lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy; w takim przypadku Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Miniciti oświadczenia o anulowaniu Zamówienia lub odstąpieniu od umowy.
9.7.2. pozbawienia Klienta prawa do korzystania z Konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu w tym celu co najmniej 7-dniowego terminu.

9.8. Klient pozbawiony prawa do korzystania z Konta na podstawie art. 14.7.2 nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody Miniciti.
9.9. Miniciti będzie uprawniony do usunięcia Konta Klienta, jeśli zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9.10. Miniciti ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta. O rezygnacji z utrzymywania Konta, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta. Usunięcie Konta nie ma wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed jego usunięciem.

10. ZMIANY REGULAMINU

10.1. Aby Klienci mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie lub pobranie.
10.2. Miniciti uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Miniciti, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu, iii) zmiany funkcjonalności Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
10.3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Klienta od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
10.4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany.
10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
11.2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

11.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży Produktów. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
11.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
11.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (im. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

11.3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Miniciti jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Polityka Prywatności określająca zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies stanowi odrębny od Regulaminu dokument, który udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w formie umożliwiającej jego wyświetlanie, pozyskanie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
12.2. Wszelkie spory pomiędzy Miniciti i Klientem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Miniciti.
12.3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Aktualizacja: 23.02.2024 r.