Logo - minicity (full) Logo - minicity (full) Logo - minicity (full)
Loading...

Regulamin Miniciti

REGULAMIN MIASTECZKA MINICITI
(„Regulamin”)


Projekt miniciti jest projektem rozrywkowo-edukacyjnym o charakterze non-profit, polegającym na edukacji przez zabawę dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii, ochrony i profilaktyki zdrowia, ekologii, odpowiedzialności społecznej, bezpieczeństwa w życiu codziennym i w Internecie oraz zdobywania wiedzy w zakresie różnych profesji zawodowych, funkcjonujących w życiu społecznym i gospodarczym, w tym również wolontariatu.

§1

⦁ Każdy rodzic lub opiekun oraz uczestnik mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem, a także treścią instrukcji i zasad korzystania z poszczególnych modułów lub stref znajdujących się na terenie miasteczka miniciti oraz przestrzegać tych przepisów i zasad.
⦁ Wchodząc na teren miasteczka miniciti, akceptujesz treść Regulaminu.
⦁ Treść Regulaminu jest dostępna zarówno na stronie miniciti www.miniciti.pl jak i na terenie miasteczka miniciti.
⦁ Każdy uczestnik zobowiązany jest ponadto stosować się do wszelkich poleceń personelu miasteczka miniciti.

§ 2

⦁ Korzystanie z miasteczka miniciti przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (7-15 lat).
⦁ Personel miasteczka miniciti ma prawo zażądać od rodzica lub opiekuna przedstawienia dokumentu wskazującego na wiek uczestnika i w przypadku negatywnej weryfikacji wieku uczestnika (uczestnikiem może być osoba w wieku 7 – 15 lat) ma prawo odmówić korzystania przez uczestnika z funkcjonalności miasteczka miniciti.
⦁ Uczestnik posiadający aktualny bilet ma zagwarantowany udział w zajęciach edukacyjnych. Nie ma jednak możliwości rezerwacji zawodu (zajęć edukacyjnych), a do każdego zawodu obowiązuje limit miejsc.

§ 3

⦁ Korzystanie z miasteczka miniciti jest odpłatne. Wysokość opłat określona jest w cenniku, który dostępny jest zarówno na stronie internetowej www.miniciti.pl l jak i na terenie miasteczka miniciti.

⦁ Sprzedaż biletów prowadzona jest zarówno stacjonarnie jak i online na stronie internetowej www.miniciti.pl.
⦁ Regulamin sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowej www.miniciti.pl.
⦁ Miniciti dopuszcza możliwość korzystania z miasteczka miniciti bezpłatnie na mocy odrębnych ustaleń.

§ 4

⦁ Personel miasteczka miniciti nie świadczy indywidualnej opieki nad dziećmi przebywającymi na terenie miasteczka miniciti.
⦁ Pobyt na terenie miasteczka miniciti oraz udział w Projekcie miniciti odbywa się za zgodą i na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
⦁ Kupując bilet wstępu do miasteczka miniciti, rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na pobyt jego dziecka na terenie miasteczka miniciti oraz na udział w warsztatach realizowanych w ramach Projektu miniciti.
⦁ Personel miasteczka miniciti odpowiedzialny jest za organizację czasu pobytu dzieci w miasteczku miniciti.
⦁ W czasie wizyty w miasteczku miniciti należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez jego personel. Dzieci, które nie zastosują się do tych zaleceń lub postanowień Regulaminu, zasad panujących w poszczególnych modułach zawodowych lub zakłócające porządek, będą proszone o opuszczenie miasteczka miniciti, zaś ich bilety zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
⦁ W przypadku gdy dojdzie do sytuacji, o której mowa w punkcie 5 powyżej, a skutkiem nagannego zachowania dziecka będzie uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia miasteczka miniciti, na rodzica lub opiekuna prawnego nałożona zostanie kara finansowa odpowiadająca rozmiarowi szkody.
⦁ Wstęp na teren miasteczka miniciti możliwy jest za uprzednim pozostawieniem plecaków lub toreb, a także innych rzeczy osobistych w szafkach depozytowych dostępnych na terenie miasteczka miniciti.
⦁ Dzieci nie mogę wchodzić do modułów zawodowych podczas przerw w warsztatach. W czasie przerwy dzieci mogą korzystać z Banku (wyłącznie pod nadzorem Instruktora) oraz Sklepu, a także innych okolicznościowo wskazanych przez personel modułów zawodowych.
⦁ W ramach warsztatów, za prawidłowo wykonaną pracę, dziecko otrzyma wynagrodzenie w postaci fikcyjnej waluty „Miniasy”. Instruktor może odmówić wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w przypadku niewykonania zadania przez dziecko, niestosowania się przez dziecko do zasad i norm panujących w miniciti w szczególności wynikających z Regulaminu.
⦁ Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na dokonanie przez dziecko zakupu w Sklepie (w tym również na zakup artykułów spożywczych) lub zdeponowanie przez dziecko w Banku fikcyjnej waluty „Miniasy”.

⦁ Spożywanie jedzenia oraz napojów dozwolone jest jedynie w części zwanej Dworcem.
⦁ Na terenie miasteczka miniciti istnieje bezwzględny zakaz:

⦁ wnoszenia i używania wszelkich substancji i przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie miasteczka miniciti;
⦁ wnoszenia materiałów niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, o uciążliwym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych a także innych zabronionych przez przepisy lub prawo;
⦁ wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,
⦁ wnoszenia i spożywania własnego jedzenia i napojów poza terenem wyznaczonym w ust. 11 powyżej, wyłączając posiłki o specjalnym przeznaczeniu ze względu na wiek lub stan zdrowia dziecka;
⦁ używania, w tym palenia tytoniu, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych w tym w szczególności papierosów elektronicznych;
⦁ żucia gum;
⦁ nieobyczajnego zachowania, używania wulgarnych i obraźliwych słów;
⦁ wprowadzania zwierząt bez zezwolenia personelu miniciti,
⦁ wynoszenia wyposażenia modułów poza teren miniciti oraz poza poszczególne moduły.

⦁ Każdy, kto przebywa na terenie miasteczka miniciti, ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania personelowi miasteczka wszelkich naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań pozostałych osób przebywających na jego terenie.
⦁ Informację o wypadku mającym miejsce na terenie miasteczka miniciti, jak również potrzebę udzielenia pierwszej pomocy można zgłaszać do każdego pracownika miasteczka. W takim wypadku personel niezwłocznie udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w razie potrzeby wezwie pomoc medyczną.
⦁ W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, co do bezpieczeństwa lub sprawności atrakcji czy stwierdzenia jakichkolwiek awarii, usterek lub nieprawidłowości w działaniu atrakcji, dzieci, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do ich zgłaszania personelowi miasteczka miniciti.
⦁ Każda osoba nie przestrzegająca Regulaminu zostanie poproszona o opuszczenie miasteczka miniciti, zaś jej bilety zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
⦁ W przypadku, gdy jest to konieczne, miniciti może zamknąć miasteczko lub jego część. W takim przypadku miniciti zwróci koszt zakupionych i niewykorzystanych biletów.
⦁ Miniciti nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu miasteczka, będące skutkiem siły wyższej lub wywołane okolicznościami niezależnymi od miniciti, w szczególności wynikające z przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów niezbędnych do korzystania z miasteczka, a także w sytuacji administracyjnego ograniczenia działania placówek rozrywkowo-edukacyjnych.

§ 5

⦁ Pobyt w miasteczku miniciti wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała oraz mienia, nie wyższych jednak od ryzyka związanego z zabawą w większej grupie dzieci. Dzieci korzystają z atrakcji dostępnych w miasteczku na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
⦁ Dzieci, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne oraz dzieci z niepełnosprawnościami korzystają z obiektu wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna. Samodzielne korzystanie z atrakcji oferowanych przez miasteczko przez dzieci z przeciwwskazaniami zdrowotnymi lub z niepełnosprawnościami jest niedozwolone i może odbywać się wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
⦁ Miniciti nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych, w tym zwłaszcza urazy lub uszkodzenia ciała oraz mienia, jak również za ich skutki.
⦁ Miniciti nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury obiektu niezgodnie z Regulaminem, zasadami panującymi w poszczególnych modułów zawodowych, wskazaniami i poleceniami personelu, czy też z winy dzieci lub ich rodziców czy opiekunów prawnych.
⦁ Miniciti nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie miasteczka miniciti, jak również w jego otoczeniu.
⦁ Miniciti nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach depozytowych oraz szatni.
⦁ Rodzice lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci pozostające pod ich opieką, jak również spowodowane bezpośrednio przez nich.
⦁ Miniciti nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klientów z niniejszym Regulaminem oraz zasadami panującymi w poszczególnych modułach zawodowych.

§ 6

⦁ Na terenie miasteczka miniciti oraz na terenie Centrum Praskiego Koneser wykorzystywany jest monitoring wizyjny.
⦁ Na terenie miasteczka miniciti obraz z kamer monitoringu wizyjnego jest rejestrowany wyłącznie dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz na potrzeby dochodzenia roszczeń i ochrony praw miniciti (uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO) i w tym celu przetwarzane są dane osobowe uczestników Projektu miniciti w postaci ich wizerunku.

§ 7

⦁ Miniciti może prowadzić działalność marketingową w celu informowania o bieżącej działalności miasteczka miniciti, w tym prowadzenia bieżących relacji z prowadzonych warsztatów w modułach zawodowych, za pomocą narzędzi dostarczanych przez wykorzystywane portale społecznościowe (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
⦁ Materiału marketingowe wskazane w ust. 1 powyżej są tworzone w sposób zapewniający, aby wizerunki przedstawionych osób stanowiły jedynie szczegół całości, czyli poszczególne osoby nie były prezentowane na tle innych, nie pozowały lub ich wizerunek nie był elementem kluczowym zdjęcia lub filmu, chyba że zostanie udzielona wyraźna dobrowolną zgoda na rejestrację i upublicznienie wizerunku przez osobę do tego uprawnioną (w przypadku dziecka przez Rodzica lub opiekuna prawnego).
⦁ Rodzice i opiekunowie prawni mogą wyrazić odrębną zgodę na rejestrację ich wizerunku oraz wizerunku ich dzieci podczas pobytu na terenie miasteczka przez Miniciti, Partnerów Strategicznych, Sponsorów, Partnerów Merytorycznych, Partnerów Technologicznych, Partnerów Telekomunikacyjnych oraz Partnera Projektu, oraz wykorzystanie tego wizerunku w materiałach marketingowych związanych z Projektem Miniciti. Udzielenie zgody jest dobrowolne, stanowi odrębne oświadczenie Rodzica lub opiekuna. Zgoda może być w każdym czasie odwołana i nie jest niezbędna dla wykonania umowy dotyczącej korzystania z atrakcji oferowanych w miasteczku miniciti jak również przebywania na jego terenie. Zgoda dotyczy materiałów filmowych na stronie internetowej Miniciti oraz ww. Partnerów, profilach społecznościowych Miniciti oraz ww. Partnerów oraz w innych materiałach (elektronicznych
i papierowych) promujących projekt edukacyjny o charakterze non-profit, polegający na edukacji dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości ekonomii, ochrony i profilaktyki zdrowia, ekologii, odpowiedzialności społecznej, bezpieczeństwa w życiu codziennym
i w Internecie oraz zdobywania wiedzy w zakresie różnych profesji zawodowych funkcjonujących w życiu społecznym i gospodarczym, w tym również wolontariatu. Udzielenie zgody lub brak jej udzielenia nie wpływa w żaden sposób na możliwość korzystania z atrakcji oferowanych w miasteczku miniciti, jak również przebywania na jego terenie
⦁ Miniciti nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych osób lub wyrządzenie im szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.
⦁ Administratorem danych osobowych jest MINICITI non profit sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 384, 03 – 994, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001018236, NIP: 8961622149, REGON: 524423700, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.
⦁ Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Natalia Krzesaj), z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie pod adresem

Administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych lub za pomocą poczty elektronicznej: ado@miniciti.pl
⦁ Polityka Prywatności miniciti dostępna jest na stronie internetowej www.miniciti.pl.

§ 8

⦁ Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7. dni od dnia skorzystania z usługi – wizyty w miasteczku miniciti. Zgłoszenia należy dokonywać na piśmie, w recepcji miasteczka miniciti lub na adres e-mail: ⦁ hej@miniciti.pl lub listownie na adres siedziby miniciti, podany w
§6 ust. 4 Regulaminu. Zgłoszenia reklamacyjne złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
⦁ Podstawą zgłoszenia reklamacji jest potwierdzenie dokonania opłaty za wstęp na teren miasteczka miniciti.
⦁ Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
⦁ Zgłoszenia szkód należy dokonać bezpośrednio po ich stwierdzeniu lub w nieprzekraczalnym, terminie 3 dni od dnia skorzystania z usługi – wizyty w miasteczku miniciti. Zgłoszeń należy dokonywać na piśmie w recepcji miasteczka miniciti lub na adres e-mail: ⦁ hej@miniciti.pl lub pisemnie na adres siedziby miniciti, podany §5 ust. 5 Regulaminu, umożliwiając jednocześnie dokonanie oględzin uszkodzonego przedmiotu.
⦁ Zgłoszenia szkód dokonane po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 9

⦁ We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub w ramach zasad panujących w poszczególnych modułach zawodowych należy zwracać się do personelu miasteczka miniciti.
⦁ Z uwagi na usytuowanie miasteczka miniciti, osoby przebywające na jego terenie, zobowiązane są zapoznać się i przestrzegać regulaminów i wytycznych Centrum Praskiego Koneser, zamieszczonych na stronie internetowej ⦁ www.koneser.eu⦁ . Regulacje te stanowią uzupełnienie Regulaminu oraz miasteczka miniciti.
⦁ Miniciti zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie odbywać się będzie poprzez umieszczenie jej na stronie www.miniciti.pl.
⦁ W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
⦁ Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Miniciti a klientem jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Miniciti.
⦁ Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące korzystania z miasteczka Miniciti zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej miniciti www.miniciti.pl.

Aktualizacja: 15.12.2023 r.