Logo - minicity (full) Logo - minicity (full) Logo - minicity (full)
Loading...

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MINICITI

Dziękujemy za odwiedzenie witryny („Witryna”) oraz sklepu internetowego Projektu Miniciti („Sklep”) prowadzonego przez MINICITI non-profit sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 384, 03 – 994, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001018236, NIP: 8961622149, REGON: 524423700, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych („Miniciti”).

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Witryny oraz Sklepu było dla gości odwiedzających nasz serwis wygodne i bezpieczne. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) wyjaśnia zasady na jakich wykorzystywane są w ramach Witryny i Sklepu pliki Cookies oraz przetwarzane są dane osobowe klientów będących odbiorcami usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

 

PLIKI COOKIES

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności drobne pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie) użytkowników odwiedzających strony internetowe. Pliki Cookies „informują” serwer, m.in. że w przeszłości wysłano już z tego samego komputera lub smartfona zapytanie o dany adres WWW. Przy kolejnym połączeniu się ze stroną internetową, pliki Cookies znajdujące się na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być odczytane przez serwer i służyć dostosowaniu strony do jego preferencji oraz w celach statystycznych jej administratora.

Do czego Sklep używa plików Cookies?

W ramach Sklepu wykorzystujemy pliki Cookies, aby zapewnić gościom oraz klientom najwygodniejsze korzystanie ze Sklepu. Dzięki plikom Cookies możliwe jest:

 • zapamiętywanie ustawień gości oraz klientów korzystających ze Sklepu, takich jak np. rozmiar czcionki,
 • identyfikacja klientów jako zalogowanych w Sklepie,
 • utrzymywanie po zalogowaniu do konta sesji, dzięki czemu klient nie musi każdorazowo na podstronach Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób goście oraz klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.

Jakie pliki Cookies używane są w ramach Sklepu?

W ramach Sklepu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • stałe, to pliki Cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików Cookies przez gościa lub klienta;
 • tymczasowe, to pliki Cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
 • własne, to pliki Cookies umieszczone na stronie www przez Miniciti;
 • zewnętrzne, to pliki Cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.


Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać plików Cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom gości Witryny oraz klientów Sklepu.

Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików Cookies?

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednak w każdym czasie istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej aż do całkowitej blokady zapisywania Cookies. W takim przypadku korzystanie ze Witryny przez gościa lub ze Sklepu przez klienta nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień ciasteczek oraz ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Jeśli nasz gość lub klient nie dokona zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza to, że Cookies będą zamieszczone w jego urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym gościa i klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Czym są logi systemowe?

Niezależnie od plików Cookies, przy każdej wizycie gościa lub klienta w Sklepie, na naszych serwerach automatycznie zapisywane są informacje, które następnie są do nas przekazywane przez przeglądarkę internetową. Informacje te są zapisywane w postaci logów systemowych, które zawierają:

 • datę ostatniego logowania gościa lub klienta;
 • dane związane z wykorzystywaną przeglądarką wraz z jej wersją w formacie UAString (User Agent);
 • adres IP, z którego nastąpiło wejście.


Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przede wszystkim w celu zarządzania Sklepem, identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa w ramach Sklepu, jak również w celach statystycznych.

Sklep przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane usługami oferowanymi przez Miniciti. W ramach współpracy z klientami, Miniciti gromadzi szereg danych dotyczących klientów. Niektórym spośród tych danych można przypisać charakter danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które klienci:

 • podali Miniciti wypełniając formularz niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie.
 • podali Miniciti wypełniając formularz niezbędny do zawarcia umowy sprzedaży usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, również wyrażając zgodę na ich przetwarzanie

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach prowadzenia Witryny oraz Sklepu, Miniciti przetwarza następujące kategorie danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi:

 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa użytkownika,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Numer konta bankowego.

Administrator

Administratorem danych osobowych klientów, którzy korzystają z Witryny oraz Sklepu i którzy udostępnili swoje dane osobowe jest MINICITI non-profit sp. z o. o.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane odwiedzjących Witrynę oraz klientów Sklepu będą przetwarzane wyłącznie w jednym lub w kilku celach wskazanych poniżej:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika,
 • zawarcia i realizacji umów sprzedaży pomiędzy Miniciti a klientem, na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego Miniciti,
 • świadczenia na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej przez Miniciti na warunkach opisanych w umowie o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika oraz w Regulaminie sklepu internetowego Miniciti,
 • prowadzenia przez Miniciti księgowości oraz dokonywania przez Miniciti rozliczeń podatkowych w związku z zamówieniami usług składanymi przez klientów,
 • otrzymywanie newslettera i komunikowanie się w celach marketingowych,
 • prowadzenie pozostałych działań promocyjnych, takich jak organizacja promocji, konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji administratora i związanych z jego ofertą stron trzecich,
 • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego Użytkowników (cyberbezpieczeństwo) oraz przeciwdziałanie przestępstwom będącym następstwem niezgodnego z prawem korzystania z serwisu (np. oszustwom, wyłudzeniom towaru),
 • prowadzenia statystyk serwisu.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest fakt, że dane te są niezbędne do wykonania zawartej pomiędzy klientem a Miniciti umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika oraz umów sprzedaży, zawieranych na podstawie ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, przetwarzanie danych klientów przez Miniciti jest niezbędne do wykonania ciążących na Miniciti obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków odnośnie do zamówień produktów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podstawą jest ponadto udzielona przez klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Wyrażenie zgody na przetwarzane danych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych, jednak niepodanie danych skutkować będzie niemożnością korzystania przez klienta ze Sklepu.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy klient, który podał nam swoje dane osobowe, ma prawo zwrócić się do Miniciti o zapewnienie wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanieprzeniesienieusunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także może nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. 

W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: ado@miniciti.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora tj. Miniciti Non Profit. Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 384, 03–994, Warszawa. 

Ponadto, każdemu klientowi, który podał Miniciti swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

 

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili klient może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: ado@miniciti.pl  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora tj. Miniciti Non Profit. Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 384, 03–994, Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, Miniciti będzie w dalszym ciągu uprawniona do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do wykonywania zawartej z klientem umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika. 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy danych osobowych klientów korzystających ze Sklepu żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Miniciti nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego.

Jakie stosujemy środki bezpieczeństwa?

Dane naszych klientów są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem wbrew przepisom prawa oraz zniszczeniem, zmianą lub utratą.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Okres przechowywania danych osobowych klienta przez Miniciti zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody klienta, dane te są przechowywane przez okres od dnia udzielenia takiej zgody do dnia jej wycofania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z klientem, dane są przechowywane przez okres obowiązywania takiej umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Miniciti do przechowywania danych osobowych, dane te przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Administrator

Administratorem danych osobowych klientów, którzy udostępnili swoje dane osobowe w celach marketingowych jest MINICITI non-profit sp. z o. o.

Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane klientów będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu usług oferowanych przez Miniciti – za uprzednią zgodą klienta. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Miniciti przetwarza następujące kategorie danych osobowych przekazanych w celach marketingowych przez klientów będących osobami fizycznymi:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Numer konta bankowego.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawą jest udzielona przez klienta zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych, o ile klient odrębnie udzielił Miniciti takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Wyrażenie zgody na przetwarzane danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy klient, który podał nam swoje dane osobowe w celach marketingowych, ma prawo zwrócić się do Miniciti o zapewnienie wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanieprzeniesienieusunięcie lub ograniczenie przetwarzania. W szczególności, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu produktów i usług oferowanych przez Miniciti, klient może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.

W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: ado@miniciti.pl 

Ponadto, każdemu klientowi, który podał Miniciti swoje dane osobowe w celach marketingowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili klient może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: ado@miniciti.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy danych osobowych klientów żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Miniciti nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie stosujemy środki bezpieczeństwa?

Dane naszych klientów są chronione przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, pozyskiwaniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem wbrew przepisom prawa oraz zniszczeniem, zmianą lub utratą.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Dane osobowe klienta przechowywane są przez okres od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do dnia jej wycofania. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELU OTRZYMYWANIA INFORMACJI HANDLOWYCH

Administrator

Administratorem danych osobowych klientów, którzy udostępnili swoje dane osobowe w celu otrzymywania informacji handlowych jest MINICITI non-profit sp. z o. o.

Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane klientów będą przetwarzane w celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe, np. za pośrednictwem usługi Newsletter – za uprzednią zgodą klienta. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Miniciti przetwarza następujące kategorie danych osobowych przekazanych w celach marketingowych przez klientów będących osobami fizycznymi:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Numer konta bankowego.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą jest udzielona przez klienta zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych, o ile klient odrębnie udzielił Miniciti takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Wyrażenie zgody na przetwarzane danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy klient, który podał nam swoje dane osobowe w celach marketingowych, ma prawo zwrócić się do Miniciti o zapewnienie wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanieprzeniesienieusunięcie lub ograniczenie przetwarzania. W szczególności, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu produktów i usług oferowanych przez Miniciti, klient może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.

W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: ado@miniciti.pl . 

Ponadto, każdemu klientowi, który podał Miniciti swoje dane osobowe w celach marketingowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili klient może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: ado@miniciti.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy danych osobowych klientów żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Miniciti nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie stosujemy środki bezpieczeństwa?

Dane naszych klientów są chronione przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, pozyskiwaniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem wbrew przepisom prawa oraz zniszczeniem, zmianą lub utratą.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Dane osobowe klienta przechowywane są przez okres od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do dnia jej wycofania. 

 

Zmiany Polityki Prywatności

Miniciti zastrzega sobie uprawnienie do zmiany zasad określonych w Polityce Prywatności, gdy potrzeba lub obowiązek dokonania takich zmian będą zdeterminowane dalszym rozwojem lub postępem technologicznym, a także gdy taka zmiana będzie uwarunkowana zmianą przepisów prawa. W takim przypadku informacja o wprowadzeniu zmian oraz nowy tekst Polityki Prywatności zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej.

Kontakt z Administratorem

W przypadku, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych, treści tej Polityki Prywatności lub kwestii w niej podniesionych, bardzo prosimy o kontakt: ado@miniciti.pl .